Otázky a odpovědi

1) Existuje ze zákona nějaká ochrana či pojištění státu za nesplacené dluhopisy?

Stát v takovémto případě neručí za nesplacené závazky privátních, korporátních společností a to na žádné úrovni. ČNB jakožto dozorující orgán nad kapitálovým trhem jasně upozorňuje, že v případě schválení prospektu ze strany ČNB neručí žádným způsobem za bonitu konkrétní společnosti ani za schopnost této společnosti své závazky splatit. Ručení státu se dá očekávat pouze u dluhopisů přímo státem vydaných.


2) Pokud neexistuje ze strany státu žádná záruka, tak proč dluhopisy prostě nezakážou?

Je třeba se na celou problematiku podívat z pohledu svobodné vůle každého jednotlivce vycházející z určité smluvní svobody na otevřeném trhu. Stát v tomto případě jednoduše nemůže zakázat formu financování mezi dvěma privátními subjekty, pokud se tak svobodně rozhodnou. Samozřejmě (tak jako u jiných činností) se zde objevují podvodné záměry, ale na druhou stranu je na trhu celá řada velmi dobře fungujících a prosperujících firem, které dluhopisy vydávají.


3) Jak mám rozeznat solidní firmu od podvodníků?

Vaši otázku bych si dovolil rozšířit o další kategorii, a to „dobrodruzi“, to znamená společnosti, které nemusí mít primární zájem někoho podvést a své závazky nesplatit, ale jejich zkušenosti v podnikání jsou minimální stejně tak i poměr vlastních prostředků vůči prostředkům půjčeným. V takovýchto případech se často stává, že se geniální ekonomický záměr rozplyne jako pára nad hrncem a investorům zůstávají jen oči pro pláč. Pokud se vrátím k Vaší otázce, tak jednoznačně určit, kdo je 100% podvodník a kdo 100% bonitní firma dle mého názoru nelze. Je zde však celá řada velmi výrazných indicií, které nám mohou leccos napovědět (viz náš rating společností).

V prvé řadě by se investor neměl nechat zlákat vysokou úrokovou sazbou a pomíjet rizikové faktory jako

např.: 

Jednoznačně doporučujeme: vždy preferujte osobní kontakt s emitentem.


4) Jak rychle bude zveřejněná nesplacená emise, pokud Vám ji nahlásím? Stihnete to alespoň do 24 hod.?

Z Vašeho dotazu se dá vytušit, že pravděpodobně máte v úmyslu použít zveřejnění jako hrozbu proti emitentovi, který vůči Vám své závazky nesplnil. Bohužel Vás v tomto případě zklamu, jelikož zveřejnění podléhá procesu ověření z nezávislých zdrojů a až následně dochází k uveřejnění na našich stránkách. Jelikož nejsme společností tvořící zisk z této činnosti a všichni máme svá civilní povolání, tak se ověřovací proces může (nechtěně) o několik dnů protáhnout, lze předpokládat horizont 3 až 10 dnů.


5) Jakou mám šanci získat své peníze zpět, pokud už firma skončila v konkurzu?

V případě, že se společnost nachází v konkurzu, tak je vše již v gesci konkurzního správce, který má dle zákona nakládat s majetkovou podstatou dlužníka ve snaze maximálně uspokojit pohledávky věřitelů. Záleží samozřejmě na tom, co v takové společnosti lidově řečeno zbylo. V celé řadě případů už není v podstatě co likvidovat. Nicméně první, co musíte udělat je, přihlásit svou pohledávku u insolvenčního správce, pokud už jste tak neučinil.


6) Co získám tím, že nahlásím nesplacené dluhopisy a vy je zveřejníte, když už jsou peníze stejně pryč?

Jsou zde minimálně dva důvody, proč tak učinit. Ten první je preventivní ochrana ostatních investorů před neseriózními jedinci, kteří se v různých společnostech vyskytují. A ten druhý je (v případě souhlasu zúčastněných) interní propojení stejně postižených investorů, aby bylo možné táhnout za jeden provaz. Osamocená výpověď má samozřejmě v případě důkazního řízení naprosto jinou váhu, nežli výpovědi četné a pravdivě se doplňující.


7) Můžu se na vás obrátit, aby jste mne právně zastupovali ve věci nesplacených dluhopisů?

Bohužel bychom takové zastupování museli odmítnout a to ne jen z důvodu časové vytíženosti, ale především proto, že bychom se jednoznačně dostávali do podezření z účelovosti založené těchto stránek. Tak jako transparentně uvádíme, že nikdy nebudeme prodávat ani zprostředkovávat obchod s jakýmikoli cennými papíry, tak ze stejného důvodu nemůžeme zastupovat klienty přicházející z těchto našich stránek, jelikož bychom se dostávali do střetu zájmů, kde by primární založení těchto stránek mohlo být vnímáno jako účelové, směřující k sekundárnímu získávání platících klientů za právní zastoupení. Doufám, že Vás tento postoj nezklame a věřím, že naše pohnutky pochopíte. Samozřejmě se budeme snažit (bezplatně) poradit v rámci vlastních časových možností.